För socialtjänst

BoF startade 1989 och har i dag upphandlingsavtal med 112 kommuner och stadsdelar. BoF upphandlas även utanför ramavtal då man söker en placering i behandlingsfamilj med avancerade behandlings-/utredningsmöjligheter utanför traditionell institutionsmiljö. Inom HVB-tillståndet har vi 14 behandlingsfamiljer med sammanlagt 22 platser. Vi håller på att utvidga verksamheten genom fler behandlingsfamiljer och fler platser. Målet är att vi ska ha platser som bättre motsvarar efterfrågan av insatser för barn/ungdom 0 -20 år med en komplicerad psykosocial problematik och som är i behov av jourplacering, utredning eller en längre tids behandling.

Vårdtiden varierar beroende på problematiken och val av behandlingsform. Personalen har gedigen utbildning och lång erfarenhet. Behandlingsfamiljerna använder sin egen familj och vardag som behandlingsinstrument. Det miljöterapeutiska arbetet sker i ett mycket nära samarbete med en ansvarig psykoterapeut och handledare. Personal finns också tillgänglig för konsultation dygnet runt. I en behandlingsplacering ingår alltid samarbete med föräldrar och om möjligt familjebehandling. På BoF/kontoret finns barnpsykiatriker, neuropsykolog, psykoterapeuter, handledare och utbildningsansvarig. BoF arbetar med barn som utsatts för övergrepp, barn till missbrukande föräldrar, barn och föräldrar med svåra psykiska symptom, psykosociala svårigheter och allvarliga skolproblem mm. Vi har god erfarenhet av att arbeta med allvarliga psykiska beteendeproblem oavsett kulturell och religiös bakgrund.

Verksamhet

Barn och familjejouren erbjuder olika insatser. Behandlings-, jour- och utredningsplaceringar, träningsboende och öppenvård. Alla insatser är anpassade efter behov och önskemål.

Teoretiska utgångspunkter är objektrelationsteori, modern utvecklingspsykologi, anknytningsteori, affektteori och neuropsykologi.

Behandling

Behandlingen sker genom samverkan mellan behandlingfamilj, behandlingsteam på kontoret (psykoterapeuter, socionomer, samordnare, familjebehandlare, pedagog samt psykiatriker), skola och socialtjänst. Gemensamt sätter vi upp mål för miljöterapi, pedagogik och psykoterapi, som utvärderas minst var sjätte månad.

Vi utgår alltid från det enskilda barnet och dess familj, undersöker vad som brustit och vad som fungerat. Vi hjälper till att reparera det som brustit och bygga på det som fungerat för att skapa relationer som skall bära. Vi använder relationen som arbetsinstrument – ett samspel med en ständigt pågående dialog och med en analys av det som pågår.

Miljöterapin är grunden i det arbete vi gör. Vare sig det sker i behandlingsfamiljer eller i öppenvården så använder vi vardagens möjligheter till att förstå vad som fattats och ge det som behövs. Ofta kompletteras insatserna i det dagliga med familjesamtal, lekterapi eller samtalsterapi.

Vi har alltid kontakt med barnens ursprungsföräldrar. Kontakten utformas utifrån den kraft och de resurser föräldrarna har. Vår erfarenhet är att även föräldrar som är ”svåra” och mycket avvisande går att nå och hitta någon form av samarbete med. De metoder vi använder är såväl psykologiska som pedagogiska. Föräldrarna är självklart viktiga men det finns flera som måste ingå i teamet, som socialsekreterare, lärare, syskon och kamrater. Det gäller att finnas till för barnet och de som finns omkring på ett psykologiskt omhändertagande sätt, utan att ta över.

Att upptäcka, skapa och stödja positiva processer är en viktig och stor del av behandlingsarbetet. Vår erfarenhet är att när alla är med och får den information som behövs för att förstå och känna sig delaktiga i den process som pågår, blir också alla motiverade att arbeta vidare mot målet. Det är viktigt att stanna upp när någon tvivlar, hindrar eller tappar orken, undersöka och undanröja detta så att helheten håller.

Läs mer

Jour

BoFs behandlingsfamiljer har beredskap för att ta emot barn och ungdomar i akut behov av placering. Behandlingsföräldrarna har kunskap om krishantering och krisreaktioner samt kompetens för att ge stöd i en akut krissituation. En jourplacering kan innebära en placering under en mycket kort tid, men man strävar ändå alltid efter att man bearbetar den uppkomna situationen.

Jourplaceringen kan även övergå i en utrednings- och/eller behandlingsplacering. Utredningarna utförs av leg. psykolog och leg. psykoterapeut i samarbete med barnpsykiatrikerkonsulter med långvarig utredningserfarenhet. Det kan t.ex. handla om psykologutredning, neuropsykiatrisk utredning eller utredning av omsorgsförmågan. Utredningen planeras utifrån socialtjänstens frågeställningar och genomförs med hjälp av observationer i vardagen, frågeformulär, tester, intervjuer och samtal. I utredningen görs en bedömning och beskrivning av barnets resurser, känslomässiga och personlighetsmässiga utveckling, sociala och kognitiva förmåga samt av föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets behov. Till sist görs en sammanfattning med förslag på lämpliga insatser. Vid neuropsykiatriska frågeställningar ingår läkarundersökning och psykiaterintervju av barnet och föräldrarna. Utredningstiden är vanligen 8-12 veckor och en jourplacering upp till 4 månader.

Öppenvård

För ungdomar som varit behandlingsinskrivna kan det ibland krävas ytterligare insatser. Träningsboende med kontaktperson kan vara aktuellt för ungdomar som inte kan eller bör flytta hem och som inte är i behov av behandlingsboende.

BoF erbjuder också andra former av öppenvårdsinsatser t.ex. utredningar, familjebehandling, individuella stödinsatser, hemma-hos-terapi, lekterapi och handledning.

En öppenvårdsinsats föregås av ett möte med familj, socialsekreterare och behandlare där man gemensamt går igenom behandlingsbehov och beslut. En till två behandlare arbetar i ett ärende och arbetet följs av en handledare som också finns tillgänglig för konsultation. Öppenvårdsbehandlarna har adekvat högskoleutbildning (psykolog, psykoterapeut, psykiatriker), miljöterapi- och familjeterapiutbildning samt lång erfarenhet av behandlingsarbete i olika former. Varje halvår och/eller vid insatsens avslutning skrivs en utförlig vårdrapport med processbeskrivning och bedömning.

Läs mer

Utredning

Barn och familjejouren utför fullständiga psykolog- och neuropsykologutredningar. Vi utreder också vid behov förädrarförmåga, utvecklingsnivå och eventuella kognitiva svårigheter.

Läs mer

Vi på kontoret

Niklas Rosvall
Niklas Rosvall
VD
Beteendevetare/terapeut
Ellen Kuutmann
Ellen Kuutmann
Leg.psykolog/psykoterapeut
Jonas Sohl
Jonas Sohl
Föreståndare/Terapeut
Leg.Psykoterapeut/Socionom
Anders Lilja
Anders Lilja
Familjebehandlare/samordnare
Eva Engman
Eva Engman
Controller

Amanda Lång
Amanda Lång
Psykologassistent
Arisa Rigi
Arisa Rigi
Föräldraledig
Behandlare/samordnare
Ingeborg Frölich
Ingeborg Frölich
Socionom/terapeut