Utredningar

BoF tillhandhåller fullständiga psykolog- och neuropsykiatriska utredningar såväl för den
egna verksamheten som i form av en extern tjänst. Utredningsarbetet förutsätter hög terapeutisk kompetens och utförs av leg. psykolog, leg. psykoterapeut och leg. läkare med specialistkompetens i barn- och vuxenpsykiatri, samtliga med lång utredningserfarenhet och vidareutbildningar i test- och utredningsmetodik. Utredningarna görs utifrån Socialtjänstens frågeställningar och tar mellan 6 – 12 veckor att genomföra, beroende på omfattning och komplexitet. Utredningen läggs upp så att den i minsta möjliga utsträckning inkräktar på barnets vardag. Metoder som används vid utredningen är, förutom specifika test, individuella samtal, familjesamtal, tester, intervjuer med skol- och barnomsorgspersonal, nätverksmöten samt observationer från behandlingsföräldrarna. Ansvarig socialsekreterare erhåller kontinuerligt information om utredningsprocessen. Resultatet av utredningen presenteras för samtliga berörda.

En utredning bygger på ett mycket nära samarbete mellan utredare och behandlingsföräldrar. Basen i en utredning är de observationer behandlingsfamiljen gör i vardagen. I utredningen görs en individuell bedömning av barnet/ungdomens resurser respektive svårigheter känslomässigt och socialt, föräldrarnas förmåga att tillgodose sitt barns behov samt förslag till lämpliga insatser. Den färdiga utredningen skickas i pappersformat till ansvarig. Om behandlingsplacering är
aktuell utmynnar utredningsarbetet vanligen i en behandlingsplan. Den skriftliga dokumentationen gås igenom med ungdomar och deras vårdnadshavare/uppväxtföräldrar. Även yngre barn kan ta del av utredningsresultat på ett för dem lämpligt sätt. Därefter redovisas dokumentationen för Socialtjänsten. Detta sker inom 5 dagar från avslutad utredning.

Vi på kontoret

Niklas Rosvall
Niklas Rosvall
VD
Beteendevetare/terapeut
Ellen Kuutmann
Ellen Kuutmann
Leg.psykolog/psykoterapeut
Jonas Sohl
Jonas Sohl
Föreståndare/Terapeut
Leg.Psykoterapeut/Socionom
Anders Lilja
Anders Lilja
Familjebehandlare/samordnare
Eva Engman
Eva Engman
Controller

Amanda Lång
Amanda Lång
Psykologassistent
Arisa Rigi
Arisa Rigi
Föräldraledig
Behandlare/samordnare
Ingeborg Frölich
Ingeborg Frölich
Socionom/terapeut