Loading...
Utredning2019-01-11T13:00:18+01:00

Utredningar

BoF tillhandhåller fullständiga psykolog- och neuropsykiatriska utredningar såväl för den
egna verksamheten som i form av en extern tjänst.
Utredningsarbetet förutsätter hög terapeutisk kompetens och utförs av leg. psykolog, leg.
psykoterapeut och leg. läkare med specialistkompetens i barn- och vuxenpsykiatri, samtliga
med lång utredningserfarenhet och vidareutbildningar i test- och utredningsmetodik.
Utredningarna görs utifrån Socialtjänstens frågeställningar och tar mellan 6 – 12 veckor att
genomföra, beroende på omfattning och komplexitet. Utredningen läggs upp så att den i
minsta möjliga utsträckning inkräktar på barnets vardag. Metoder som används vid
utredningen är, förutom specifika test, individuella samtal, familjesamtal, tester, intervjuer
med skol- och barnomsorgspersonal, nätverksmöten samt observationer från
behandlingsföräldrarna. Ansvarig socialsekreterare erhåller kontinuerligt information om
utredningsprocessen. Resultatet av utredningen presenteras för samtliga berörda.

En utredning bygger på ett mycket nära samarbete mellan utredare och behandlingsföräldrar.
Basen i en utredning är de observationer behandlingsfamiljen gör i vardagen. I utredningen
görs en individuell bedömning av barnet/ungdomens resurser respektive svårigheter
känslomässigt och socialt, föräldrarnas förmåga att tillgodose sitt barns behov samt förslag till
lämpliga insatser.
Den färdiga utredningen skickas i pappersformat till ansvarig. Om behandlingsplacering är
aktuell utmynnar utredningsarbetet vanligen i en behandlingsplan. Den skriftliga
dokumentationen gås igenom med ungdomar och deras vårdnadshavare/uppväxtföräldrar.
Även yngre barn kan ta del av utredningsresultat på ett för dem lämpligt sätt. Därefter
redovisas dokumentationen för Socialtjänsten. Detta sker inom 5 dagar från avslutad
utredning.

Vi på kontoret

Marie Mandel
Marie Mandel
Föreståndare
Leg.psykolog/psykoterapeut
Anette Johansson
Anette Johansson
Familjebehandlare/samordnare
Leo Derkert
Leo Derkert
Familjebehandlare/samordnare
Eva Engman
Eva Engman
Controller

Jonas Blomqvist
Jonas Blomqvist
Socionom/Terapeut
Ingeborg Frölich
Ingeborg Frölich
Socionom/samordnare
Niklas Rosvall
Niklas Rosvall
Beteendevetare/terapeut
Ellen Kuutmann
Ellen Kuutmann
Leg.psykolog/psykoterapeut
Björn Olsson
Björn Olsson
Leg. psykolog/psykoterapeut
Arisa Samimi
Arisa Samimi
Behandlare/samordnare