Loading...
Resultat2019-02-01T10:19:45+01:00

Resultat

Ladda ner resultatmatris

 • Verksamheten har sammanlagt haft 68 barn och ungdomar inskrivna under året. Av
  dessa har 54 gått i behandling hos läkare och psykolog/psykoterapeut. 18
  barn/ungdomar har fått enskild undervisning.
 • 36 barn var inskrivna vid slutet av året. 26 nyinskrivningar gjordes och 34 barn skrevs
  ut. 10 barn skrevs ut till sina ursprungsfamiljer, 2 till eget boende. Alla dessa hade
  ordnat jobb eller skola. 9 ungdomar flyttades till billigare familjehem. 11 ungdomar
  flyttades till andra HVB, utifrån problematik som framkom under placeringen. 2
  ungdomar fick avsluta behandling, då de flyttades till Migrationsverket.
 • Genomsnittlig behandlingslängd på rena behandlingsärenden var cirka ett och ett halvt
  år och för kortare jourärenden drygt 3 månader. Spännvidden var stor och vissa
  behandlingar pågick i nästan fyra år, medan andra kunde vara bara sex månader.
 • Läsförmåga: Resultaten på lästestet mäts i Stanine, en niogradig skala där 5 är
  genomsnittet. 9 barn har kunnat följas under fyra år. De ökade sin förmåga att läsa
  meningar från 1,7 till 4,2 under fyra års behandling! För hela gruppen barn inom BoF
  (som alltså inte är desamma under dessa fyra år) har resultatet ökat från 2,0 till 3,4.
 • Skolresultat: 64% av barnen hade högre eller högsta måluppfyllelse och närvaro i
  skolan – på gruppnivå gick resultatet från 3,1 till 5,8 (av10).
 • BoF har fått mycket positiva omdömen i enkäter som socialtjänst, medarbetare samt
  barn och ungdomar har fyllt i. Socialtjänsten ger 8,1 i betyg av 10 möjliga. Bäst betyg
  får vi av de olika handläggarna kring följande områden: Information om verksamheten
  (8.3), Mottagande och introduktion (8.7), Verksamhetens omvårdnadsinsatser (8.5),
  Verksamhetens arbete med att motivera klienten (8.5), Fritidsaktiviteter (8.2) samt
  Utslussning (8.4). Medarbetarna ger 88 av 100 poäng på en rad frågor om trivsel och
  ledarskap. Barn och ungdomar uppskattade sin trivsel till i genomsnitt 3,9 på en
  femgradig skala.
 • Om inte annat efterfrågas skrivs vårdrapporter numera en gång i månaden eller var
  annan månad, istället för som tidigare en gång i halvåret.
 • Förutom en introduktionsutbildning på tre halvdagar erbjuds alla behandlingsföräldrar
  att gå en två-årig utbildning till behandlingspedagog/behandlingsförälder – hitintills
  har 18 examinerats. Fem behandlingsföräldrar har nyss påbörjat utbildningen.
  Hitintills har behandlingspedagogutbildningen löpt under knappt fyra år. Kontorets
  behandlare har gått en omfattande utbildning kring handledning för att kunna ge bättre
  kvalitet i det momentet av verksamheten. Dessutom har utbildningar anordnats kring
  BBIC, neuropsykiatri, psykoterapi MBT samt mentaliseringsbaserade
  förhållningssätt. All personal har tillsammans arbetat med likabehandlingsplan och
  värderingsfrågor under två dagars kryssning till Mariehamn.
 • Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete har bedrivits systematiskt för att förbättra
  kvalitet och säkerhet. Personal deltog i IVOs konferens kring Trygghet och säkerhet.
 • IVO har varit på ett tillsynsbesök och vi fick inga åtgärdsförslag kring verksamheten –
  däremot uppmuntrades vi ansöka om tillstånd för stödboende, vilket vi gjort.

Vi på kontoret

Marie Mandel
Marie Mandel
Föreståndare
Leg.psykolog/psykoterapeut
Anette Johansson
Anette Johansson
Familjebehandlare/samordnare
Leo Derkert
Leo Derkert
Familjebehandlare/samordnare
Eva Engman
Eva Engman
Controller

Jonas Blomqvist
Jonas Blomqvist
Socionom/Terapeut
Ingeborg Frölich
Ingeborg Frölich
Socionom/samordnare
Niklas Rosvall
Niklas Rosvall
Beteendevetare/terapeut
Ellen Kuutmann
Ellen Kuutmann
Leg.psykolog/psykoterapeut
Björn Olsson
Björn Olsson
Leg. psykolog/psykoterapeut
Arisa Samimi
Arisa Samimi
Behandlare/samordnare