Loading...
Behandling2019-01-25T10:41:27+01:00

Behandling

BoF har, sedan trettio år tillbaka, bedrivit kvalificerad behandling för placerade, eller på andra
sätt utsatta barn, på uppdrag åt många olika socialtjänster runtomkring i landet. Vi erbjuder
barn och ungdomar i åldern 0-20 år med komplex psykosocial eller neuropsykiatrisk
problematik antingen öppenvård, jourplacering, utredningsplacering eller längre tids stöd i
behandlingsfamilj. Placeringarna görs främst när konventionella familjehem inte räcker och
man vill undvika nackdelarna med institutionsplacering. BoFs insatser kan också komma
ifråga då man behöver mycket omfattande stöd i en familj, där omfattande öppenvårdsinsatser
är ett alternativ till placering. BoF är ett av få ställen i landet som bedriver kvalificerat
psykoterapeutiskt arbete.

Utgångspunkten för behandlingsinsatsen är att BoF-kontorets psykologer, psykiater, läkare,
samordnare och pedagog samverkar med behandlingsfamilj och/eller ursprungsfamilj för att
skräddarsy individuella behandlingsprogram. Genom att ta vara på den naturliga miljön och
den spontana läkning som en fungerande behandlingsfamilj kan erbjuda i kombination med
ett socialpsykiatriskt team, får varje barn bästa möjlighet till både utveckling och reparativt
arbete. Utrednings- och behandlingsinsatserna tar med både barnet, uppväxtfamiljen,
nätverket och skolan. Vi hittar tillsammans förhållningssätt och förståelse för barnets eller
ungdomens problematik. Utifrån de ungas individuella behov och förutsättningar formuleras
behandlingsplaner i nära samråd med den unga, hens nätverk och behandlingsfamiljen.
Successivt växer ett fungerande liv med nya möjligheter och nytt självförtroende fram, inom
ramen för en god anknytning, skolgång, och meningsfull fritid.

BoF-modellen förenar det bästa av familjehemsvården med det bästa ur institutionsvården
under ett samlat behandlingskoncept. De unga får omsorg i en hemmiljö och kan leva ett
tryggt vardagsliv i BoFs specialutbildade och handledda behandlingsfamiljer. Detta samtidigt
som de får omfattande behandling och stöd på BoF-kontoret av ett team med tvärprofessionell
kompetens. Teamet består av psykologer, psykoterapeuter, socialpedagoger, socionomer,
familjebehandlare, läkare och psykiater.
Vi kan undvika misslyckade placeringar och sammanbrott genom att ge stöd och hjälp både
till behandlingsfamiljen och den unge. Den kompetens och långa erfarenhet som finns på
BoF-kontoret gällande komplex psykosocial/neuropsykologisk blandproblematik underlättar
arbetet och garanterar dess kvalitet.

Jämfört med institutionell placering är en av BoF-modellens stora fördelar lägre risk för
"smitta" – man befinner sig inte nära andra som har svårigheter. I stället finns det ofta
jämnåriga och välfungerande ungdomar att ta efter, i behandlingsfamiljerna.
Behandlingsfamiljen är också väl förankrade i närmiljön och har kontakt med omgivande
ungdomskulturer. Skolan är särskilt viktig i detta avseende och vi följer ungdomarnas
umgänge noggrant genom samråd med lärare och klassansvariga. BoF uppmuntrar också till
deltagande i idrottsföreningar och andra positiva och utvecklande aktiviteter tillsammans med
andra ungdomar (t ex kör, cirkusskola, drama).

Vi på kontoret

Marie Mandel
Marie Mandel
Föreståndare
Leg.psykolog/psykoterapeut
Anette Johansson
Anette Johansson
Familjebehandlare/samordnare
Leo Derkert
Leo Derkert
Familjebehandlare/samordnare
Eva Engman
Eva Engman
Controller

Jonas Blomqvist
Jonas Blomqvist
Socionom/Terapeut
Ingeborg Frölich
Ingeborg Frölich
Socionom/samordnare
Niklas Rosvall
Niklas Rosvall
Beteendevetare/terapeut
Ellen Kuutmann
Ellen Kuutmann
Leg.psykolog/psykoterapeut
Björn Olsson
Björn Olsson
Leg. psykolog/psykoterapeut
Arisa Samimi
Arisa Samimi
Behandlare/samordnare