Behandling

BoF har, sedan trettio år tillbaka, bedrivit kvalificerad behandling för placerade, eller på andra sätt utsatta barn, på uppdrag åt många olika socialtjänster runtomkring i landet. Vi erbjuder barn och ungdomar i åldern 0-20 år med komplex psykosocial eller neuropsykiatrisk problematik antingen öppenvård, jourplacering, utredningsplacering eller längre tids stöd i behandlingsfamilj. Placeringarna görs främst när konventionella familjehem inte räcker och man vill undvika nackdelarna med institutionsplacering. BoFs insatser kan också komma ifråga då man behöver mycket omfattande stöd i en familj, där omfattande öppenvårdsinsatser är ett alternativ till placering. BoF är ett av få ställen i landet som bedriver kvalificerat psykoterapeutiskt arbete.

Utgångspunkten för behandlingsinsatsen är att BoF-kontorets psykologer, psykiater, läkare, samordnare och pedagog samverkar med behandlingsfamilj och/eller ursprungsfamilj för att skräddarsy individuella behandlingsprogram. Genom att ta vara på den naturliga miljön och den spontana läkning som en fungerande behandlingsfamilj kan erbjuda i kombination med ett socialpsykiatriskt team, får varje barn bästa möjlighet till både utveckling och reparativt arbete. Utrednings- och behandlingsinsatserna tar med både barnet, uppväxtfamiljen, nätverket och skolan. Vi hittar tillsammans förhållningssätt och förståelse för barnets eller ungdomens problematik. Utifrån de ungas individuella behov och förutsättningar formuleras behandlingsplaner i nära samråd med den unga, hens nätverk och behandlingsfamiljen. Successivt växer ett fungerande liv med nya möjligheter och nytt självförtroende fram, inom ramen för en god anknytning, skolgång, och meningsfull fritid.

BoF-modellen förenar det bästa av familjehemsvården med det bästa ur institutionsvården under ett samlat behandlingskoncept. De unga får omsorg i en hemmiljö och kan leva ett tryggt vardagsliv i BoFs specialutbildade och handledda behandlingsfamiljer. Detta samtidigt som de får omfattande behandling och stöd på BoF-kontoret av ett team med tvärprofessionell kompetens. Teamet består av psykologer, psykoterapeuter, socialpedagoger, socionomer, familjebehandlare, läkare och psykiater. Vi kan undvika misslyckade placeringar och sammanbrott genom att ge stöd och hjälp både till behandlingsfamiljen och den unge. Den kompetens och långa erfarenhet som finns på BoF-kontoret gällande komplex psykosocial/neuropsykologisk blandproblematik underlättar arbetet och garanterar dess kvalitet.

Jämfört med institutionell placering är en av BoF-modellens stora fördelar lägre risk för ”smitta” – man befinner sig inte nära andra som har svårigheter. I stället finns det ofta jämnåriga och välfungerande ungdomar att ta efter, i behandlingsfamiljerna. Behandlingsfamiljen är också väl förankrade i närmiljön och har kontakt med omgivande ungdomskulturer. Skolan är särskilt viktig i detta avseende och vi följer ungdomarnas umgänge noggrant genom samråd med lärare och klassansvariga. BoF uppmuntrar också till deltagande i idrottsföreningar och andra positiva och utvecklande aktiviteter tillsammans med andra ungdomar (t ex kör, cirkusskola, drama).

Vi på kontoret

Niklas Rosvall
Niklas Rosvall
VD
Beteendevetare/terapeut
Ellen Kuutmann
Ellen Kuutmann
Leg.psykolog/psykoterapeut
Jonas Sohl
Jonas Sohl
Föreståndare/Terapeut
Leg.Psykoterapeut/Socionom
Anders Lilja
Anders Lilja
Familjebehandlare/samordnare
Eva Engman
Eva Engman
Controller

Amanda Lång
Amanda Lång
Psykologassistent
Arisa Rigi
Arisa Rigi
Föräldraledig
Behandlare/samordnare
Ingeborg Frölich
Ingeborg Frölich
Socionom/terapeut